Search
Close this search box.

 KÍNH LỄ NGÀY VÍA PHẬT DƯỢC SƯ (DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI)

 KÍNH LỄ NGÀY VÍA PHẬT DƯỢC SƯ (DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI) 

Hôm nay, ngày (28/04 Âm Lịch) là ngày vía Đức Phật Dược Sư đản sanh. Vì bổn nguyện của Ngài là “cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh” cho nên còn có tên “Phật Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư”. Ngài là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của quả Phật, ngự cõi phía đông – cõi Tịnh Lưu Ly. Tượng Phật Dược Sư thường được thờ phụng riêng hoặc thờ chung với tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và tượng Phật A Di Đà tạo thành “Hoành Tam Thế Phật”.

Vì sao có tên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai? Vì do nguyện lực có thể bạt trừ bệnh khổ của chúng sanh nên gọi là Dược Sư, có thể chiếu soi cứu độ những chỗ tăm tối si mê nên gọi là Lưu Ly Quang. Bản nguyện của Đức Phật Dược Sư là trị tất cả trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sanh tử khổ đau. Vì Đức Phật Dược Sư có bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài, và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang.

Ngoài ra, theo các Kinh điển, Đức Phật Dược Sư có 7 tôn tướng:

– Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai.

– Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai.

– Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai.

– Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai.

– Pháp Hải Lôi Âm Như Lai.

– Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như lai.

– Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Khi còn tu hạnh Bồ tát, Đức Phật Dược Sư xây dựng thế giới của Ngài bằng 12 lời nguyện, nếu nguyện này thành tựu thì thế giới của Ngài thành hình. Như vậy, Ngài hành Bồ tát đạo có mục tiêu và theo đó phấn đấu cho đạt được cứu cánh.

🌼 Nguyện lớn thứ nhất: Nguyện khi được chính giác thì thân ta quang minh rực rỡ, chiếu khắp vào lượng vô số thế giới và có đủ 32 tướng lạ, 80 thứ vẻ đẹp; thân ta đã vậy lại làm cho hết thảy chúng sinh cùng giống như ta.

🌼 Nguyện lớn thứ hai: Nguyện khi ta được chính quả đạo Bồ đề, thân ta như ngọc lưu ly , trong sạch, sáng tỏ hơn mặt trời, mặt trăng, nếu chúng sinh, có ai hôn ám, thì nhờ cái ánh sáng của ta mà tùy ý làm mọi sự nghiệp.

🌼 Nguyện lớn thứ ba: Nguyện khi ta được chứng quả Bồ đề, thì đem cái trí tuệ, phương tiện vô biên, vô hạn mà giúp cho chúng sinh được thu dụng không bao giờ hết.

🌼 Nguyện lớn thứ tư: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai theo đạo khác, đều hết thảy an lập trong đạo Bồ đề.

🌼 Nguyện lớn thứ năm: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, hết thảy chúng sinh đều tu đạo trong sạch, không ai phá giới mà làm điều ác.

🌼 Nguyện lớn thứ sáu: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai thân hình tàn tật hoặc bị các bệnh tật xấu xí khổ sở, thì đều được đầy đủ ngay lành tốt đẹp.

🌼 Nguyện lớn thứ bảy: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai lo sợ, nghèo đói, đau yếu, cô đơn hễ nghe danh hiệu ta thì được no đủ yên lành.

🌼 Nguyện lớn thứ tám: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, những người có nữ thân đều được chính pháp.

🌼 Nguyện lớn thứ chín: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, hết thảy chúng sinh giải thoát ra ngoài lưới mà tu Bồ Tát hạnh.

🌼 Nguyện lớn thứ mười: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai bị hình phạt, phải tù tội, hoặc bị tàn hại gì thì được phức lợi của ta mà được giải thoát hết cả.

🌼 Nguyện lớn thứ mười một: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai đói khát mà làm những điều ác nghiệp thì ta làm cho được no ấm và biết mùi đạo vị.

🌼 Nguyện lớn thứ mười hai: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai rét mướt thì ta làm cho ấm áp, có đủ quần áo như ý muốn.

🙏 Chúng con xin nguyện tu tập và niệm theo danh hiệu của Ngài Dược Sư Phật để có thể được giải trừ tai nạn, bệnh tật tiêu tan, tội diệt, phước sanh, tâm ý mãn nguyện.

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Hôm nay, nhà mình nhớ dành thời gian trong ngày, để đọc một thời Kinh Dược Sư nhen.

🌸 Bản Kinh Dược Sư (HT. Thích Trí Quảng soạn dịch), chị QH đã thu sẵn. Bạn có thể mở ra và đọc cùng nhen: https://youtu.be/Vl3T3MDRcIw

_Nguồn: phatgiao.org & Sưu tầm_

_15.06.2023 – MayQ Team_

Chia sẻ:

Bài Viết Liên Quan

AN CANADA: CHUYẾN ĐI ĐẦY Ý NGHĨA VỚI MAYQ GO

AN CANADA: CHUYẾN ĐI ĐẦY Ý NGHĨA VỚI MAYQ GO

[Lời MayQ Team] Cứ mỗi hành trình qua đi, sẽ thêm thật nhiều những trải nghiệm và cảm xúc đọng lại, không chỉ đối với nhà MayQ mà còn với tất cả những thành viên tham gia chuyến đi đó. Tụi mình vẫn luôn trân quý và thiệt thích cảm giác được đọc những dòng

Xem thêm »
May We Go – Chúng ta cùng lên đường nào! Du lịch Truyền cảm hứng sống vui vẻ tích cực, giải tỏa muộn phiền, tích năng lượng an lành.